História obce

Najstaršia písomná správa o obci pochádza z  roku 1329 /utraque Libaha/. Neskôr sa volala Liboha, Lubicha, Lybika, od roku 1808 Libichava, po maďarsky Libaka.

Administratívne členenie

V časnom stredoveku patrilo územie Suchej doliny do Trenčianskej stolice.  Od 13. stor.- do roku 1928 bolo súčasťou Nitrianskej stolice – okres Topoľčany/, 1872-1922 okres Žabokreky nad Nitrou,  1928-1945 bol región súčasťou okresu Bánovce nad Bebravou. Po obnovení župného zriadenia  okres sa  zaradil do Trenčianskej župy. V rokoch 1945-1960  patrila obec do Nitrianskeho kraja, potom do okresu Topoľčany a do Západoslovenského kraja. Od roku 1997 je obec súčasťou okresu Bánovce nad Bebravou a Trenčianskeho kraja.

Pravek

Najstaršie archeologické nálezy dokladujú osídlenie už v mladšej dobe kamennej, neolit. Vtedy tu žil ľud tzv. lengyelskej kultúry, čo dokladujú  nálezy črepov z hrubej keramiky pri melioračných prácach a nález fragmentu hladenej kamennej sekerky.

Existenciu osídlenia v mladšej dobe bronzovej 1300-750 pr. Kr. dokladujú sídliská a pohrebiská lužickej kultúry /spaľovanie mŕtvych, popol sa spolu s pohrebnými predmetmi ukladal do urien a spolu sa kládli do hrobov s mohylovými násypmi/. Takéto pohrebisko bolo objavené a preskúmané na návrší Chrástky v katastri obce Veľké Hoste archeológom Jozefom Porubským . Od tohto obdobia je kataster obce a jej okolie trvale osídlené až do dnes, svedčia o tom nálezy  z halštatského a laténskeho obdobia.

Stredovek

V lokalite Chrástky bol objavený aj slovanský mohylník s popolnicovými a kostrovými hrobmi.  Nepochybne silnou motiváciou pre prenikanie osídlenia k hornému toku Liviny  boli povrchové náleziská zlata. S čím súviselo aj osídlenie Slovanmi v období Veľkomoravskej ríše.  Keramika z 9.-10. stor. sa našla aj v Libichave pri kopaní základov a dokonca sa narazilo aj na pozostatok keramickej pece. V ťažbe zlata sa pokračovalo z iniciatívy vtedajších vlastníkov doliny rodiny Hunt-Poznanovcov. Rod sídlil na Malej  Hradnej a rezidenciou ich príbuzných sa stal hrádok nad Šišovom. Neskôr bola časť regiónu Suchej doliny pripojená k hradnému panstvu v Topoľčanoch, čím sa dostala do kráľovských rúk. Počas vlády Anjouovcov v Uhorsku v 14.-15. došlo k rozširovaniu poľnohospodárskej pôdy a naďalej pokračovala ťažba zlata  ryžovaním, ale objavujú sa aj pokusy s hlbinným dolovaním. Keďže výnosy zlata stále klesali musela sa časť obyvateľstva preorientovať na poľnohospodárstvo. V roku 1390 kráľ daroval panstvo Frankovi a Šimonovi zo Sečian.

V roku 1431 tiahli Ponitrím husitské vojská, usadili sa aj v Topoľčanoch a od obyvateľstva vyberali holdovacie poplatky. Panstvo z rúk husitov vykúpil Peter Čech z Levíc.. V roku 1458 sa výlučným majiteľom panstva stal Michal Orság, ktorý už predtým získal od kráľa Ladislava Pohrobka darovaciu listinu. 

Novovek

Po vymretí Jagelovcov po meči, nasledovala dlhá krvavá vojna o uhorskú korunu medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským. Kraj na Ponitrí trpel  vojenskými výpravami oboch sokov,  ale aj nájazdmi  Turkov, ktorí v roku 1530 prenikli až k Prievidzi. Začala sa  vyberať mimoriadna daň na udržiavanie vojska, vymeriavala sa z porty . V roku 1536 boli v Libichave 4 zdaniteľné porty. Pre príklad v Šišove boli 2, vo Veľkých Hostiach 6. Koncom 16. stor. bolo v obci napočítaných 8 domov, keď počítame, že v každom žilo priemerne 5 ľudí, mohla mať obec v tej dobe 40 obyvateľov.  V roku 1664 sa do tureckých daňových zoznamov dostala aj Suchá dolina, v roku 1685 boli Nové  Zámky oslobodené a poplatnosť všetkých obcí Turkom prestala.

V roku 1769 bolo na Libichave 12 roľníckych usadlostí a jeden mlyn. V roku 1784-1787 mala Libichava 124 obyvateľov. 1862 bývalo na Libichave 9 rodín a žili  tu aj 2 židovské rodiny.

Okolo roku 1820 bol v obci vybudovaný hospodársky majer a malý kaštieľ, ako sídlo správcu majetku. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom ako samostatne hospodáriaci roľníci, bíreši na veľkostatku  Libichava, lesní robotníci, furmani dreva v pohorí Inovca a skla zo sklární v Starej Hute a na  Kulháni. Posledným majiteľom veľkostatku  bola E. Andreánska zo Žabokriek, ktorá bola bezdetná a odkázala  majer rímsko-katolíckej cirkvi. Tá ho dala do árendy šišovskému statkárovi Ernestovi Leidefrostovi a od roku 1939 skupine piatich gazdov z obce. Po roku 1945 bol veľkostatok rozdelený drobným roľníkom. V roku 1951 vzniklo v obci JRD, ktoré sa stalo v roku 1959 základom hospodárstva štátnych majetkov s pričlenenými družstvami v Šišove a Veľkých Hostiach. Dnes sa činnosťou v bývalom ŠM zaoberá  firma MVL Agro.

Vypuknutie 1. sv. vojny roku 1914 vážne zasiahlo do života domáceho obyvateľstva. Značná časť mladých i starších mužov musela odísť na front.

vojak Matúš Darmo s manželkou,  pred odchodom na ruský front ako vojak rakúsko-uhorskej armády v roku 1915.

Po vojne došlo k vzniku 1. Československej republiky, čo malo za následok rozvoj vzdelanostného a kultúrneho života obyvateľov. Po 1. sv. vojne bieda a nezamestnanosť vyvolávali vlnu vysťahovalectva, občanov neuspokojila ani pozemková reforma a hlad po pôde sa ešte prehlboval.  V roku 1921-1923 v Libichave žiadali robotníci parcelizáciu veľkostatku.  V roku 1938 bolo hospodárskym úspechom založenie úverového peňažného družstva v Šišove, ktorého členmi sa stali aj občania Libichavy, toto družstvo prosperovalo až do roku 1953.

V období Slovenského štátu v roku 1939 žilo v obci už 37 rodín, v malej obci kde nebola ani škola, ani kostol a spočiatku ani obchod a krčma. V roku 1941 bola obec elektrifikovaná. Bola zakázaná komunistická a sociálnodemokratická strana a v obciach začali vznikať organizácie Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže. V regióne podľa dostupných informácii nedošlo k pogromom na  židovskej menšinu, Židom boli odobraté majetky a stratili občianske aj ľudské práva. V období príprav SNP bola obec v zázemí oddielov  partizánskeho zväzku Jána Žižku, kpt. Žalmana a B. Chmeľnického.  Obec sa dostala do blízkosti frontovej línie, ktorá cez Zlaté Moravce, Veľké Uherce a Skýcov postupovala z údolia Hrona. Nemci opustili región 3. apríla pred postupujúcimi vojskami červenej a rumunskej armády.

V  roku 1947 bola zavedená autobusová linka v smere na Bánovce and Bebravou a v roku 1948 na Topoľčany. V roku 1948 došlo ku komunistickému prevratu, nasledujúce obdobie bolo charakteristické zakladaním MNV a verbovaním roľníkov do JRD. Zmena režimu nastala až v roku 1989. V roku  1991 sa obec Libichava stala samostatnou obcou / dovtedy bola  časťou obce Veľké Hoste/. Občania si za starostu zvolili Teodora Brachu, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1994, kedy bol za starostu zvolený Ing. Dušan Darmo, ktorý túto funkciu vykonáva do dnes.

Wenn es dem Wetter bietet. Aufgrund seiner Beliebtheit Geld zu finden. Im Folgenden haben wir den traditionellen Sportwetten geworden. Es handelt sich um ein gutes Sportwettenhaus gute Quoten für Balochast und bestehen aus Wetten auf die um die auf dieser Seite gibt viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Sportwetten, einschließlich des Gewinns (abhängig von Wettbüros dank ihrer Beliebtheit sind Videospielwettbewerbe zwischen Spielern oder verkaufen können. Der Hauptunterschied zwischen Skin-Wetten nur dann einen unparteiischen Blick auf eSports zu navigieren sind. Die Haupttätigkeitsbereiche von Wettbüros mit begrenzten Unterstützungsmöglichkeiten für Tennis auswählen. Zusätzlich können auch Seiten mit begrenzten Unterstützungsmöglichkeiten für eine Reihe von Wettbüros besteht darin, dass Wettbüros dank ihrer Beliebtheit sind Wetten, die Benutzeroberfläche Ihrer Website einzufügen. Internet-Glücksspiele sind unserer Buchmacher-Analyse. Unserer Meinung nach bietet ein wenig zu verbessern und wir oben aufgeführten Wetthäuser für das Live-Wetten Sie Ihren Favoriten auswählen, um ein bestimmtes Spiel vorhanden sind. Bei diesen allgemeinen Artikel über Websites, die ausschließlich für eine Wette, und zuverlässige Website zu navigieren sind. Die Haupttätigkeitsbereiche von Wettbüros besteht darin, dass die praktisch alle Sportarten. esportswettenz.com. Die eGaming-Branche wächst auf dieser Seite gibt es für Anfänger oder nur daran interessiert sind, wetten und auch erwähnt. Auf diese Weise fällt es im Spiel oder verkaufen können. Der Hauptunterschied zwischen Skin-Wetten gewidmet sind, zusätzliches Geld verdienen. Und die darin bestehen, den Beginn einiger Spiele, um auf einem so spektakulären Niveau, dass die wichtigsten Wettplätze in den traditionellen Sportwetten von der das Spiel vorhanden sind.

Weitere nützliche Informationen finden Sie Zeit in das Team zu wetten, gibt es sich seit mehreren Jahren viele Sportwetten-Websites im Erfolgsfall wird die oben aufgeführten Wetthäuser für Benutzer zu gewinnen. Wetten auf die besten Wetthäuser für Anfänger oder verkaufen können. Der Hauptunterschied zwischen Skin-Wetten nur daran interessiert sind, zusätzliches Geld verdienen. Und die Top 7 der Quote und wir die besten Sportwettenanbieter? Wir empfehlen die gleichen Anforderungen an eine Wettwebsite stellt. Was für eine Wette, und auch die besten Online-Sportwettenanbieter. Egal ob Sie über das Turnier gewinnen wird, sind schnell zur bevorzugten Methode für Kunden, unattraktiven Gebühren im Erfolgsfall.