Obyvateľstvo

Z hľadiska počtu obyvateľov  je Libichava stagnujúca obec. Dnes tu žije 170 /2007/ obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 65 ob./km2. Populačný vývoj pre budúcnosť obce je málo priaznivý, čo dokazuje aj vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961.

Vývoj počtu obyvateľstva od roku 1961-2007

Rok

Počet obyvateľov

1961

212

1971

260

1982

228

1991

195

2001

170

2007

170


        Náboženské zloženie obyvateľov  v obci je 92,9% obyvateľov rímsko-katolíckeho vierovyznania, 2,39% obyvateľov má iné vierovyznanie / gréckokatolícke, pravoslávne / a 2,39% obyvateľov je bez vyznania.

 Výrobná sféra

Na poľnohospodársku tradíciu obce v súčasnosti nadväzujú podnikateľské subjekty MVL agro s.r.o., (závod má celkovo 62 zamestnancov, so zameraním na produkciu obilnín, repky, kukurice a krmovín pre potreby živočíšnej výroby. V chovateľskom programe živočíšnej výroby je produkcia mladého dobytka) a firma Plose Biodinamic., ktorá sa v našej obci zaoberá pestovaním bioprodukcie jabĺk, na ploche asi 100 ha na princípe kvapkovej závlahy ovocného sadu.

V roku 1999 bol v obci vybudovaný a kolaudovaný plynovod.