Geografické údaje

Poloha

Obec Libichava  leží pod Považským Inovcom, západne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.  Patrí do regiónu Suchá dolina v povodí riečky Liviny, ktorá kedysi niesla názov Suchý potok. Vo svojej západnej časti kataster hraničí s  juhovýchodným výbežkom Podunajskej pahorkatiny, ktorá je v tejto oblasti reprezentovaná pododdielom Bánovskej pahorkatiny. Celý kataster má pahorkatinový  ráz.

Chotár má rozlohu 262 ha. Svojou rozlohou patrí k najmenším obciam okresu. Kataster leží v nadmorskej výške od 212 – 253,8 m.n.m. Chotár obce je mierne zvlnený až svahovitý.

Geológia

Geologické zloženie územia chotára tvoria mlado treťohorné usadeniny, pokryté sprašovými hlinami. Z hľadiska litogenetickej klasifikácie hornín tvoria pred štvrtohorný podklad zväčša štrokovito-piesčité sedimenty,  karbonátové sedimenty, alebo aj hlbinné vyvreté magmatity a vyskometamorfované bridlice. Pokryvné útvary štvrtohorných sedimentov predstavujú prachové hliny a spraše. Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie patrí predmetné územie do regiónu neogénnych tektonických vkleslín.  Súčasné vertikálne pohyby zemskej kôry vykazujú pokles 2,0-3,0 mm/ rok.

Pedogeografia

Z hľadiska pôdno-ekologického má Libichava hnedé lesné pôdy ilimerizované, v blízkosti vodných tokov sú  nevýrazné nivné pôdy.

Klíma

Z hľadiska klimatických pomerov patrí kataster obce do oblasti teplej a mierne vlhkej s pomerne miernymi zimami. Priemerná januárová teplota sa pohybuje od – 2  do –3 0C, v júli od 19 – 20 0C. V lete spadne 60% a v zime  40% zrážok. V posledných desaťročiach sa v tejto oblasti vyskytujú zrážky v ročných priemerných úhrnoch 620-660 mm, čo je porovnaní s minulým stavom úbytok. Suchá dolina sa nachádza v zrážkovom tieni Považského Inovca.

Hydrogeografia

Územie  katastra patrí do povodia riečky Livina. Pramení v nadmorskej výške 860 m na tzv.  Inoveckých lúkach pod Škriepnym vrchom.  Ústi  pri obci Livina  do rieky Bebravy a dosahuje dĺžku 23,4 km.  V strednej časti katastra  obce preteká Libichavský potok a vo východnej Višňovka. Libichavský potok a Višňovka sa vlievajú pri obci Šišov do riečky Livina. Ani jeden zo spomínaných tokov v obci nepramení. Najvodnatejším tokom je Livina. Najvyššie vodné stavy majú toky v marci v čase topenia snehu. Najvýraznejší pokles vodných hladín majú v septembri.  V roku 1998-1999 došlo k prečisteniu vodných tokov.

V katastri  obce sa   nenachádza prameň,  ale skúšobný vrt. Geotermálny vrt realizovali  ešte  v  roku 1977  Uránové  doly,  závod  Příbram  v rámci  prieskumu  predhoria  Inovca. Minerálna termálna voda ma  teplotu 35,2 0C. Voda obsahuje CO2 v množstve 420 mg/l vody a jej celková mineralizácia je 1620 mg/l. Celkový obsah Fe je 10,70 mg/l, ale dvojmocného Fe, ktoré je terapeuticky účinne, má niečo pod 1 mg/l.  Do roku 1998 sa z jeho zdrojov napĺňala  požiarna nádrž, ktorá dnes už neexistuje. Jeho význam sa predpokladá v budúcnosti, pretože tvorí dôležitý prvok v plánoch mikroregiónu Suchodolie, ktoré tvoria okolité obce.

 

vrt

Geotermálny vrt v obci Libichava

 

Obyvatelia obce sú v súčasnosti zásobovaní pitnou vodou z domových studní a z novo vybudovaného vodovodu v obci. Z evidencie vyšetrovaných vzoriek pitných vôd v obci Libichava za posledných 5 rokov vyplýva, že kvalita pitnej vody v obci je nevyhovujúca.  Zásoby podzemných vôd sú značne znečistené v dôsledku intenzívneho hnojenia ornej pôdy v minulosti. Z tohto dôvodu sa v roku 1995  začal budovať obecný vodovod. Stavebné práce boli ukončené v roku 1999.  Zdrojom vody je pramenisko Dobranka  v Žitnej Radiši.

Kanalizácia v obci nie je, i keď v súčasnosti sa o jej výstavbe uvažuje. To je aj jedným z hlavných cieľov mikroregiónu Suchodolie.

 Biogeografia

Pestrý a členitý povrch, rôznorodý rastlinný kryt a poloha na rozhraní medzi Podunajskou nížinou a Karpatmi podmieňuje bohaté a rôznorodé zastúpenie rastlinstva  a živočíšnych druhov. Živočíšstvo v katastri obce Libichava patrí do spoločenstva okrajov lesov, spoločenstva listnatých lesov a spoločenstva ľudských sídel. V okrajoch lesov žije napr. zajac poľný, králik divý, lasica myšožravá, kuna skalná… . Vtáky tu zastupuje napr.: myšiak hôrny, jastrab veľký, sokol myšiar, bažant poľný, prepelica poľná, drozd čierny,  slávik krovinový, škorec lesklý… . Plazy: užovka obojková, slepúch lámavý, jašterica múrovová. Vo vodách žije ondatra pižmová. V spoločenstve listnatých lesov  sa vyskytuje napr. jeleň hôrny, srna hôrna, sviňa divá, jazvec lesný,  veverica stromová a iné. V blízkosti katastra prechádza severná hranica topoľa kanadského a gaštana jedlého.